HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Swoją działalność szkoła rozpoczęła w dniu 1 września 1946 roku ucząc dwóch zawodów: introligator i kowal. W miarę upływu lat systematycznie poszerzała się działalność szkoły o naukę kolejnych zawodów, tworzenie i powoływanie nowych szkół, powiększała się baza szkoły. Autorami i twórcami tych wszystkich zmian byli ludzie, którzy czuli potrzebę organizowania szkolnictwa zawodowego na Ziemi Rawickiej po II wojnie światowej.

Szkoła na trwale wkomponowała się w rawickie środowisko. Jej mury opuściło ponad 20 tys. absolwentów. Nie ma zakładu pracy w rejonie Rawicza, którego załogę w znacznej części nie stanowią uczniowie naszej szkoły. Jej absolwenci znajdują się także w innych częściach Polski i za granicą.

Powstanie naszej szkoły według pierwszego zachowanego protokołu Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej z dnia 6.09.1948 r. przypada na rok szkolny 1946/1947, chociaż w literaturze regionalnej można się spotkać ze stwierdzeniem, że rozpoczęła swoją działalność już w roku 1945. Według wspomnianego protokołu szkoła, która mieściła się wówczas w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 3, liczyła 203 uczniów, z których utworzono 6 klas. Grono nauczycielskie składało się z kierownika szkoły, którym był Antoni Radoń i 9 nauczycieli.


Pierwszy kierownik Szkoły Dokształcającej
Antoni Radoń

Już we wrześniu 1947 r. na terenie szkoły uruchomiono bibliotekę. Księgozbiór liczył wówczas 34 pozycje. Na przełomie roku 1947/1948 w bibliotece było już 169 książek. W roku szkolnym 1948/49 powstało Koło Rodzicielskie, które obecnie nosi nazwę Rada Rodziców. W 1948 roku władze miejskie Rawicza przyznały szkole budynek byłego magazynu wojskowego przy ul. Kasprzaka 12 obecnie gen. J.Hallera, gdzie szkoła mieści się do dziś. Przejście do innego obiektu spowodowało zmiany w kierownictwie szkoły. Nowym kierownikiem został Władysław Żurawski. W roku szkolnym 1949/50 zaczęto kształcić również młodzież niepracującą w zawodach ślusarz i introligator. W roku szkolnym 1950/1951 szkoła nosi nazwę Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa, natomiast w następnym roku szkolnym dwukrotnie ją zmienia, najpierw na Państwową Zasadniczą Szkołę Zawodową, a później na Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Rok szkolny 1959/60 zapoczątkował w naszej szkole nauczanie dziewcząt w specjalności gospodarstwo domowe. W tym okresie odczuwano także brak kadr w miejscowym handlu i w związku z tym zaczęto szkolić uczniów w zawodzie sprzedawca. Szkoła w tym czasie posiadała również dwie filie dla młodzieży pracującej w Jutrosinie i w Miejskiej Górce. W 1962 r. szkoła otrzymała budynek starego Szpitala Powiatowego z przeznaczeniem na własny internat, który został uruchomiony w marcu 1963 r., a zlikwidowany przez Kuratora Oświaty w Lesznie z dniem 31.08.1994 r. W 1962 roku Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar. Opiekunem pocztu jest Jakub Moryson. Wcześniej opiekę nad pocztem sztandarowym sprawował Krzysztof Kazuń, a następnie Grzegorz Balcerek.

Szkoła posiadała także warsztaty szkolne, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Zlokalizowano je w starych budynkach porestauracyjnych przy ul. Sienkiewicza 27. Adaptacja budynków na cele szkoleniowe trwała do 1959 r. Pierwszym kierownikiem warsztatów był Brunon Szpak. W 1967 r. funkcję tę objął, zajmujący od 1962 r. stanowisko zastępcy, Cyryl Hamielec, a z kolei jego zastępcą był Edmund Mikołajczak. Od 1981 r. nowym kierownikiem warsztatów został Aleksy Zaremba. Od 2001 r. funkcję tę pełnił Marian Wojtaszek, a od 1 lipca 2008 r. objął ją Adam Ratajczak. W 2003 r. na bazie budynków administracyjnych warsztatów szkolnych utworzono Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w którym organizowane są zajęcia specjalistyczne z teoretycznych przedmiotów zawodowych w określonych zawodach, przeznaczone dla uczniów klas wielozawodowych z Jutrosina, Miejskiej Górki i Rawicza. Dzięki temu uczniowie nie muszą wyjeżdżać do ośrodków zewnętrznych, co sprzyja bezpieczeństwu, obniża koszty własne rodziców i nie zakłóca rytmiki nauki w szkole.

W 1963 r. dochodzi do podziału szkoły. Decyzją Ministra Oświaty z 20.04.1963 r. zostaje wyodrębniona Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących o 3-letnim okresie nauki jako odrębna jednostka organizacyjna. Nową szkołę umieszczono w pomieszczeniach Technikum Lniarskiego przy ul. Gen. Świerczewskiego 6 obecnie ul. Gen. Grota Roweckiego. Do 31.08.1963 r. ZSZ dla Pracujących korzystała z pomieszczeń przy ul. Kasprzaka 12 oraz organizacyjnie i budżetowo podlegała jednemu kierownictwu. Funkcję dyrektora obu szkół do 31.12.1963 r. pełnił Józef Sędłak. Od 1.01.1964 r. stanowisko to w ZSZ dla Pracujących objął Teodor Rybacki, a od 1971 r. Ignacy Rzepecki. Zastępcami byli: Marian Dąbrowski, od 1965 r. Jan Spychała, od 1975 r. Janusz Kruś, a od 1977 r. Władysław Boryczka. W 1970 roku szkoła ta zmieniła nazwę na Dokształcająca Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a od 1.09.1977 r., zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Lesznie, przyjęła nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2. Od 1969 r. patronat nad szkołą objął Zakład Naprawy Taboru Samochodowego "Elbud".

12.04.1975 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stefana Bobrowskiego, związanego przez miejsce swojej śmierci z Ziemią Rawicką. Uroczystość tę poprzedziły 2-letnie przygotowania, których celem była popularyzacja życia i działalności przyszłego patrona. Tradycją szkoły stały się Rajdy Patrona i opieka klas pierwszych nad jego grobem w Łaszczynie.

15.04.1978 r. otwarto Izbę Tradycji, której celem było gromadzenie wszystkich pamiątek związanych z historią szkoły i postacią jej patrona, stąd ekspozycję stałą stanowiły materiały z działalności wokół patrona oraz materiały biograficzne o nim. W Izbie znajdował się portret i popiersie patrona, sztandar szkoły oraz liczne puchary, medale i dyplomy stanowiące świadectwo osiągnięć uczniów i pracowników szkoły. W Izbie przeprowadzono dziesiątki godzin wychowawczych, lekcji j.polskiego czy historii. To właśnie tutaj uczniowie klas pierwszych zapoznawali się z historią szkoły, z osobą patrona. W ciągu swego istnienia Izba trzykrotnie zdobyła tytuł laureatki w roku 1979, 1984 i 1989. Przez 10 lat jej opiekunką była Cecylia Bohdziewicz, później tę funkcję przejęła Renata Balcerek. W listopadzie 2007 r. Izba została zamieniona na salę lekcyjną, a jej idee przejął „KĄCIK PAMIĘCI” stworzony w holu szkoły.

Od 1.09.1975 r. nastąpiła reorganizacja szkoły. W miejsce dotychczasowego Liceum Zawodowego, Technikum Mechanicznego dla Pracujących oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej powstał Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego. Nowym dyrektorem została Krystyna Michalik. W 1979 r. Zespół otrzymał na swoje potrzeby sąsiadujący ze szkołą budynek szpitala zakaźnego. Natomiast od 1.09.1984 r. otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną dla młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi w stopniu lekkim. Uczniowie tego typu szkoły zdobywali zawód ślusarza, a zajęcia praktyczne odbywali w Spółdzielni Inwalidów "Rozwój" w Rawiczu. W roku szkolnym 1983/84 dochodzi również do zmiany dyrektora szkoły. Od 1.03.1984 r. nowym dyrektorem zostaje dotychczasowy wicedyrektor Władysław Boryczka.

W następnym roku szkolnym miały miejsce kolejne zmiany na stanowiskach kierowniczych. Nowym wicedyrektorem ds. opiekuńczo-wychowawczych zostaje Irena Gawrońska, która pełniła tę funkcję 2 lata, a po niej przejęła ją Urszula Suchanek. Z kolei w następnych latach skład dyrekcji rozszerza się. Od 1.09.1991 r. stanowisko wicedyrektora d/s dydaktycznych obejmuje Henryk Pawłowski, natomiast od 1.02.1995 r. wicedyrektorem d/s pedagogicznych zostaje Roman Pawlak. Ponadto od 1984 r. zostaje utworzona funkcja Kierownika Szkolenia Praktycznego, którą pełnił Zenon Ratajczyk. Od 1.09.2002 r. funkcję tę sprawuje Krzysztof Kazuń – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i praktycznego.

W roku szkolnym 1994/95 został powołany w Zespole pedagog szkolny, którym była Irena Jasiak. W roku szkolnym 2003/2004 funkcję pedagoga szkolnego objęła Anna Funka-Leciejewska. W 1984 r. szkoła powiększyła się o 5 izb lekcyjnych poprzez zaadoptowanie w czasie wakacji części internatu na potrzeby szkoły. Z chwilą likwidacji internatu, tzn. w 1994 r. pozostałą jego część zamieniono na klasy. Z kolei kuchnia internatu, przekształcona w szkolny warsztat gastronomiczny, stała się miejscem odbywania zajęć praktycznych przez uczniów Liceum Zawodowego o specjalności gastronom od 1990 r. i klasy kucharzy ZSZ od 1995 r. Następnie szkoła ta została przekształcona na Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Od 1986 r. stworzono w Zespole możliwości podniesienia poziomu wykształcenia dla młodzieży pracującej. Utworzono szkoły o różnych kierunkach dla dorosłych. W 1996 r. w 50 rocznicę otwarcia szkoły do użytku została oddana nowa sala gimnastyczna.

W 2001 r. powstała pracownia elektrotechniki, w której odbywają się zajęcia laboratoryjne dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk, a w 2003 r. utworzono pracownię chemiczną.

W roku szkolnym 2003/2004 uruchomiono salę komputerową oraz kawiarenkę internetową, nad którą opiekę sprawują Iwona Samól-Biedrowska i Janusz Majer. W następnym roku szkolnym w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" szkoła otrzymała dwie nowe pracownie oraz Multimedialne Centrum Informacji. W roku 2004, dzięki pracom dyplomowym uczniów szkół zaocznych, utworzono laboratorium do nauki języków obcych.

Szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną oraz zmodernizowała i dostosowała do potrzeb zaplecze sanitarne również dzięki pracom dyplomowym uczniów Technikum. Uczniowie Technikum wykonali sanitariaty dla nauczycieli i uczniów w trzech budynkach i w warsztatach szkolnych. Sponsorami były zaprzyjaźnione zakłady pracy, Rada Rodziców oraz sami uczniowie i ich rodzice. Uczniowie w ramach prac dyplomowych wymienili i zmodernizowali instalację elektryczną na korytarzu piwnicznym i w niektórych salach lekcyjnych, wykonali także instalację elektryczną w pracowni językowej oraz w jednej z sal komputerowych. Uczniowie Technikum wykonali również stanowiska do ćwiczeń sportowych, balustrady, kosze na śmieci, stojaki do rowerów, tablice bezpyłowe z konstrukcjami nośnymi oraz stanowiska badawcze. W ramach prac dyplomowych uczniowie Technikum wykonali w 2001 roku ogrodzenie terenu szkoły od ulicy Hallera. Prace te kontynuowano w 2007 roku, dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego, zamykając obszar szkoły od strony „górek”. Tym samym zwiększono bezpieczeństwo uczniów uczących się w Zespole.

W 2008 roku szkoła jako pierwsza w Rawiczu wzbogaciła się o nową pomoc dydaktyczną czyli tablicę multimedialną, a w 2009 r otwarto pracownię technologii mechanicznej wyposażoną w tokarkę sterowaną numerycznie.

W ramach działań modernizacyjno – inwestycyjnych w 2000 roku zaadoptowano strych budynku C na dwa małe mieszkania dla nauczycieli, wymieniono pokrycie dachowe wraz z opierzeniem na trzech budynkach dydaktycznych Szkoły. Te same prace wykonano w 2007 roku na warsztatach szkolnych i w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

W 2002 roku wyremontowano i ułożono płytki podłogowe na klatce schodowej w budynku A, natomiast w 2003 roku przebudowano klatkę schodową w warsztatach szkolnych. Na przestrzeni lat 2004 – 2007 wymieniono zadaszenie wiaty na terenie boiska oraz wyłożono kostką brukową place przyszkolne. W 2005 roku całkowicie zmodernizowano kotłownię i zmieniono system ogrzewania w budynku A. Inwestycja ta była częściowo dotowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2007 roku wymieniono stolarkę okienną w budynku A, zachowując oryginalny kształt wnęk okiennych oraz wykonano przejście między budynkiem C i budynkiem administracyjnym, co usprawniło komunikację na terenie szkoły i zwiększyło bezpieczeństwo uczniów. W tym też roku dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego i utworzono nowe miejsca parkingowe na terenie szkoły.

Od 2009 r. w szkole wzrosła liczba sal lekcyjnych m. in. poprzez adaptację pomieszczeń w budynku A. Zmodernizowano również sekretariat Zespołu, wygospodarowano nowe miejsce na salkę konferencyjną, a przede wszystkim zainstalowano monitoring w szkole. Dzięki tej inicjatywie poprawiło się bezpieczeństwo uczniów oraz zwiększona została kontrola budynków i elewacji szkoły.

Od 1 września 2007 r. funkcję dyrektora Zespołu pełni Krzysztof Jarosz. Wicedyrektorami są: Łucja Dera, Justyna Szajerka i Krzysztof Kazuń.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum kształcące w zawodach: technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik ochrony środowiska, technik budownictwa, technik elektryk i technik logistyk.

Zespół realizując zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze organizuje wiele akademii, apeli i spotkań z ciekawymi ludźmi. Za nagłośnienie wszystkich uroczystości szkolnych odpowiada Grzegorz Balcerek.

W szkole działają różne organizacje i koła zainteresowań. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego jest Klaudia Maćkowiak, a opiekę nad Samorządem sprawują Katarzyna Świdrak i Monika Jurkowska. W Zespole działa Klub Europejski wspierający m. in. od 1997 roku współpracę naszej szkoły z Berufsbildende Schulen der Stadt Osnabrűck, a jego opiekunkami są Danuta Michalska, Małgorzata Kędzia, Patrycja Stelmaszyk, Karolina Greszta i Weronika Swornowska. Funkcjonuje też Koło PCK, które od 2004 r. współpracuje z Domem Dziecka w Bodzewie i organizuje w szkole akcje krwiodawstwa, a kierują nim Renata Uźniak i Anna Funka-Leciejewska. Ponadto działają: Szkolny Klub Sportowy, którym opiekują się Ewa Chorzępa i Jacek Niemczynowski, Koło Ekologiczne – Wioletta Czabańska, Koło Matematyczne – Daria Jagła, Katarzyna Kasprzycka i Urszula Rosik, Koło Przyjaciół Biblioteki – Violetta Kistowska – Lisek i Irena Manage, Szkolne Koło Miłośników Kultury – Arleta Białecka, Grupa teatralna „KATAMARAN” – Piotr Popielas.

W roku 2008 przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu powstała Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego „CORDIS” z siedzibą w Rawiczu. Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania rozwoju szkoły.

W Zespole Szkół Zawodowych rozpoczęto we wrześniu 2008 roku „Projekt Leonardo da Vinci” oparty na współpracy ze szkołami z Osnabrück i Cloppenburga z Dolnej Saksonii. Celem programu jest wymiana uczniów w ramach realizacji praktyk zawodowych. W 2009 r zakończono również realizację projektu „Wirtualne przedsiębiorstwo agroturystyczne” w ramach pakietu projektów unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkole funkcjonuje biblioteka, w której aktualnie znajduje się ponad 26 tysięcy woluminów. Opiekunkami biblioteki są Irena Manage i Violetta Kistowska-Lisek, które prowadzą różne formy pracy z czytelnikami, takie jak konkursy czytelnicze, wystawki okolicznościowe.

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły zapisywane są w Kronice szkoły, która prowadzona jest przez Ewę Bierzychudek- Lis i Sabinę Kasprzak.

W szkole redagowana jest gazetka szkolna przez Sylwię Maciaszek. Przy Szkole działa Rada Rodziców dzięki dotacjom, której uczniowie otrzymują nagrody, można było zakupić sprzęt komputerowy czy ksero. Uczniowie Zespołu mogą korzystać z pomocy stomatologa oraz higienistki.

Po zapoznaniu się z historią Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, znając skromne początki tej szkoły, nie trudno sobie wyobrazić ogrom zmian i docenić zaangażowanie oraz trud pracy wielu ludzi.

Kształcenie w nowych zawodach i specjalnościach, których z każdym rokiem przybywało (wzrastała też liczba uczniów), wymagało powiększenia bazy lokalowej, organizowania nowych specjalistycznych pracowni i klasopracowni, zatrudniania kadry o odpowiednich kwalifikacjach. Zważywszy na wszystkie osiągnięcia Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ostatnich latach, których nie sposób było obszernie przedstawić, można stwierdzić, iż placówka ta funkcjonuje w sposób prawidłowy i właściwie realizuje programy dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze.

Opracowała: Renata Balcerek

Statystyki

4832360
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Wszystkie wizyty od 22.06.2012
95
40
593
4745
2
4832360

Twoje IP: 18.232.179.37
Data i godzina: 2023-09-28 20:13:24

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Migawki z życia ZSZ 2015/2016

Konkurs pięknego czytania „Lesen gehen...”

Dnia 9 października w Zespole Szkół Zawodowych odbył się szkolny etap I edycji konkursu pięknego czytania „Lesen gehen...” , którego organizatorami byli:
Poznański Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Biblioteka Niemiecka BU UAM Partner Goethe Institut w Poznaniu. Koordynacją konkursu w szkole zajęły się germanistki.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i miał na celu propagowanie języka niemieckiego oraz zainteresowanie uczniów literaturą i kulturą państw niemieckiego obszaru językowego, podnoszenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, poprawnej wymowy i dykcji, uwrażliwienie na piękno języka literackiego, przygotowanie młodzieży do wystąpień publicznych. 
Uczestnicy w czasie występu prezentowali dwa wiersze w czasie nieprzekraczającym 3 minut.

Więcej…
Thursday the 28th. Affiliate Marketing. ZSZRawicz
Copyright 2012

©